Image Alt

Tekočinska kromatografija

  /  Tekočinska kromatografija

Tekočinska kromatografija je ena izmed najpogostejših separacijskih laboratorijskih kvantitativnih in kvalitativnih tehnik, ki omogoča hitro in natančno analizo vzorcev.

Tekočinska kromatografija temelji na ločevanju analitov vzorca glede na njihove kemijske in fizikalne lastnosti, ki temeljijo na porazdelitvi med mobilno in stacionarno fazo. Rahle razlike v porazdelitvenem koeficientu spojine povzročijo zadrževanje analitov na stacionarni fazi, kar vpliva in omogoča kromatografsko ločbo.

Del raziskave v tekočinski kromatografiji je razvoj kromatografske metode, ki vključuje izbiro najprimernejše mobilne faze, optimiziranje razmerja med topili, primerno gradientno razmerje in izbiro ustrezne kolone s primerno stacionarno fazo, študijo vpliva temperature na elucijo spojin, izbiro optimalne detekcijske valovne dolžine, čemur sledi izvedba raziskav z znanimi vzorci oziroma kromatografskimi standardi vključno s prilagajanjem posameznih kromatografskih parametrov. Izbira stacionarne faze kromatografske kolone in razmerja in tipa mobilne faze so najpomembnejši parametri.

Labtim na področju tekočinske kromatografije zastopa podjetje Waters Corporation, ki je v svetovnem merilu eno vodilnih inovatorjev na tem področju, s svojimi rešitvami na področju tekočinske kromatografije že več kot 60 let omogoča uporabnikom uporabo najnaprednješe tehnologije v vsakodnevni laboratorijski rutini.

Področje uporabe tehnik tekočinske kromatografije je zelo široko, del routine je na področju analitike farmacevtksih in biofarmacevtskih učinkovin ter kliničnih študij, vedno bolj pa je kot tehnika izbire prisotna tudi na področju analitike hrane, okoljskih vzorcev in v industriji predelave materialov in kemikalij.